Pwosesis aplikasyon

Kòmanse avanti Kanadyen ou a - Aplike jodi a!

Pwogram Elèv Entènasyonal Delta School District prefere aplikasyon atravè True North System, men yo pral aksepte aplikasyon yo voye imèl tou.  Kounye a n ap aksepte aplikasyon pou Pwogram Ete 2024, ak Pwogram Akademik 2024-2025. 

Fòm Aplikasyon

Frè aplikasyon – peye kounye a ak kat kredi

Etap 1 - Fòm aplikasyon ak dokiman sipò yo

Soumèt yon fòm aplikasyon ranpli atravè sistèm True North sou entènèt la oswa pa imel.

Fòm Aplikasyon

Aplikasyon yo dwe genyen ladan yo

 • yon kopi orijinal ak sètifye kanè/transkripsyon ki pi resan yo ak kanè/transkripsyon orijinal ak sètifye ki soti nan de ane anvan yo (tradwi nan lang angle)
 • dosye vaksinasyon konplè ak pi resan yo
 • yon fotokopi paspò ou
 • ranpli fòm aplikasyon an
 • dispans aktivite
 • si pa gen okenn hometay obligatwa, yon fòm dispans hometay dwe enkli tou

Yo p ap evalye aplikasyon ki pa konplè yo jiskaske yo soumèt tout dokiman yo.

 

Etap 2 - Soumèt aplikasyon an 

Asire w ke w klike sou soumèt sou sistèm True North OSWA voye yon imèl ba dokiman eskane yo study@GoDelta.ca

Yon frè aplikasyon ki pa ranbousab dwe tou lè w soumèt li. Tanpri klike sou lyen peman kat kredi a.

Distri lekòl la ap fè elèv yo konnen akseptasyon yo epi li pral bay yon fakti pou frè pwogram yo (ki gen ladan asirans), plis frè jesyon fanmi an, frè gadyen (si sa aplikab) ak nenpòt frè oryantasyon nan de jou ouvrab apre li resevwa pake aplikasyon an. Y ap fakti frè pou rete lakay yo tou si sa endike sou fòm aplikasyon an.

Lòt dokiman enpòtan tankou enfòmasyon planifikasyon kou yo pral pataje nan moman sa a epi yo ta dwe retounen nan pwogram nan ranpli pi vit posib.

Etap 3 - Peman Frè

Peman tout frè yo oblije bay yon Lèt Akseptasyon ak Dokiman Gadyen si pwogram nan dwe aji kòm Gadyen.

Distri lekòl la ap aji kòm gadyen toutotan elèv la anrejistre nan Pwogram Homestay Delta School District oswa li se yon elèv elemantè k ap viv ak paran yo pandan tout tan etid yo a.

Yo akseptab tou gadyen prive yo.

Tanpri voye yon imèl ba dokiman gadyen yo study@GoDelta.ca

Etap 4 - Bay dokiman legal obligatwa yo

Lè nou resevwa peman konplè nou pral:

Bay yon lèt akseptasyon ofisyèl (LOA) ki endike ke frè yo te peye an antye.
Bay dokiman gadyen notarye distri lekòl la (kote sa aplikab).
Bay yon kopi fakti peye a.

Etap 5 - Dokiman Vwayaj ak Imigrasyon ki Nesesè yo

Pou elèv ki ale nan plis pase 5 mwa oswa ki ka vle pwolonje sejou yo -

Elèv yo pral aplike nan Anbasad Kanadyen an/Konsila Jeneral Kanadyen an/Komisyon siperyè Kanadyen an nan peyi kote yo rete a pou yon pèmi etid ak/oswa viza pou ale lekòl nan Kanada.

Dokiman obligatwa pou aplikasyon pou pèmi etid/viza elèv yo enkli:

 • Lèt Ofisyèl Akseptasyon Distri Lekòl Delta a
 • Fakti a peye
 • Dokiman gadyen yo
 • Prèv ase lajan pou kenbe elèv la pou yon ane nan randevou entèvyou pwograme a
 • Anbasad Kanadyen yo nan kèk peyi yo ka mande plis enfòmasyon oswa dokiman pou pèmi etid ak/oswa pwosesis viza.
 • Elèv yo ka oblije fè yon egzamen medikal tou

Pou elèv ki ale nan yon baz kout tèm -

Elèv yo dwe aplike pou yon Otorizasyon Vwayaj Elektwonik (eTA) oswa yon viza vizitè selon peyi orijin.

 

Etap 6 - Opsyon Peman Frè
 • Transfè labank:

Distri Lekòl Delta

Pwogram Etidyan Entènasyonal

Bank #003 •Transpò #02800

Akt #000-003-4

Kòd Swift: ROYCCAT2

Royal Bank of Canada

5231 – 48 Avenue

Delta BC V4K 1W

 • Chèk sètifye oswa bouyon labank:

Li te fè nan Pwogram Elèv Entènasyonal Delta School District epi li te voye bay 4585 Harvest Drive, Kanada, V4K 5B4.

Èske w bezwen plis enfòmasyon sou pèmi etid?

Pou plis enfòmasyon sou aplikasyon pou pèmi etid oswa etidye nan Kanada, tanpri vizite:

http://www.cic.gc.ca/english/study/index.asp

http://studyinbc.com/